מדיניות רגולציה ופרטיות

מדיניות רגולציה ופרטיות

תנאי שימוש באתר

מבוא

רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר FoundationOne CDx ("האתר"). הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה ("תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר. על יד כניסה וגלישה באתר הנך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאי תקנון השימוש. החברה רשאית בכל עת לעדכן את תנאי השימוש. גולשים העושים שימוש באתר יהיו מחויבים בכל העדכונים הללו, אם וכאשר יבוצעו; ובהתאם עליך לבדוק באופן תקופתי מהם התנאים בהם אתה מחויב.

*  תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

שירות עבור FMI

.Foundation Medicine, Inc  (להלן "FMI") הינה חברה אמריקאית אשר מספקת שירותי בדיקות מעבדה ומתן דוחות המתבססים על תוצאות בדיקות כאמור. החברה משמשת כנציגה בישראל של FMI. באתר זה ניתן למצוא מידע בנין היתר על FMI, מוצריה ושירותיה. החברה אינה נושאת אחריות כלשהי ביחס לאלו ממוצרי ושירותי FMI (לרבות לעניין טיב המוצר או השירות) ו/או ביחס לכל מעשה או מחדל של FMI.

אי מתן ייעוץ רפואי

האתר, לרבות קישורים לאתרים אחרים הכלולים באתר, אינם מיועדים ואינם מהווים יעוץ רפואי כלשהו. תכני האתר אינם מהווים המלצה לשימוש או אי שימוש בתכשיר רפואי כלשהו. לקבלת ייעוץ רפואי עליך לפנות לרופא המטפל בך.

מסירת מידע אישי

במסגרת השימוש באתר, נדרשת לעיתים מסירת מידע אישי (לדוגמה בעת ביצוע הזמנת בדיקה) בה תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה המשמש לשירותי דיוור ישיר. יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת ביצוע הזמנות לבדיקות האמורות לעיל.
הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.
מבלי לגרוע מהוראות "מדיניות הפרטיות" של האתר, החברה משתפת במידע האישי אודותיך מספר חברות חיצוניות או סוכנים, המבצעים תחזוקה טכנולוגית או העובדים מטעם החברה, כדי לסייע לבצע צעדים עסקיים מסוגים שונים, כגון הענקת שירות ללקוחות, משלוח מידע שיווקי ללקוחות אודות מוצרי החברה ו/או FMI והצעות מיוחדות. החברה תהיה רשאית גם לחלוק מידע אישי הניתן לזיהוי עם חברות בת/אם אחרות של החברה. על כל החברות והסוכנים שנמנו לעיל חלה החובה לעמוד בתנאי מדיניות הפרטיות של החברה.

אופן השימוש של החברה במידע

שימושך באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת עיון בעמודים/מדורים ספציפיים המופיעים באתר וכיו"ב. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך ("המידע") – ככל שתמסור כזה – יישמר במאגר הנתונים של החברה כאמור לעיל. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש וב- "מדיניות הפרטיות" של האתר.

אבטחת מידע

החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך ומבלי לגרוע מהוראות "מדיניות הפרטיות" של האתר, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים. כמו כן, החברה לא בדקה את כל הדפים המקושרים לאתר, ואינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית.

השימוש באתר

השימוש באתר הינו על אחריותך בלבד. למרות שהחברה עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו וכל המידע המובא בו עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא.
האתר כולל חומר עיוני בנוגע למוצרים ש- FMI מציעה, לעיון אישי ופרטי של אדם המתעניין באותם מוצרים ולפניה אישית ל- FMI בשל העניין במוצרים אלו. אין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, וכל שימוש באתר למטרה זרה כאמור אסור בהחלט.
החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר עקב אי עמידה בתנאי תקנון השימוש, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.
הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות.
למרות שהחברה משתמשת במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין החברה מתחייבת לדיוקו של המידע. החברה לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר, וכל משתמש מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הוא על אחריותו הבלעדית. החברה לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל בתוכנו של האתר.
שימושך והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לכל נזק לציוד המחשב שלך ו/או כל פריט אחר שבו לרבות בגין וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה משימוש באתר.
אתר האינטרנט כולל מידע המיועד לתושבי מדינת ישראל בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ייתכן ומוצרי FMI נתונים בטריטוריות כלשהן לפיקוח רגולטורי ועל כן אפשרי כי גולשים באתר יקבלו הודעה שחלק מהמידע באתר רלוונטי רק כלפי טריטוריות מסוימות. אין להתייחס לתכני האתר כאל פרסומת או כאל חומר שיווקי עבור שום מוצר שאינו מאושר על פי חוק בטריטוריה בה אתה נמצא.
אין במידע המוצע באתר כדי להוות הצעה או בקשה לרכישתם או מכירתם של ניירות ערך כלשהם או לביצועה של כל עסקה בניירות ערך. חל איסור על המשקיעים לסמוך על מידע זה בבואם לקבל החלטות בנושא השקעות.
הקישורים לדפי אינטרנט שלישיים מוצעים לנוחות בלבד. אין אנו מביעים כל דעה באשר לתוכנם של אתרי אינטרנט שלישיים כלשהם, ומתכחשים בזאת באופן מפורש לכל חבות באשר למידע מטעמו של צד שלישי ולשימוש בו.

אתר זה אינו מיועד לדיווח על תופעות לוואי. לדיווח על תופעות לוואי יש לפנות לכתובת: israel.drugsafety@roche.com.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.
ניתן לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות אישיות ושאינן מסחריות, בכפוף לכיבוד זכויות יוצרים ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט על כל העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של האתר ו/או כל חלק ממנו ו/או תכניו (מעבר למאושר לעיל), אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
על אף האמור לעיל אין לעשות כל שימוש בתמונות, בסרטים או בקבצי שמע באתר מעבר לצפייה רגילה בהם. כל שימוש בלתי מורשה באמור עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים.
סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו (יחדיו: "סימני המסחר") הנם בבעלות מלאה של החברה ו/או בעל זכות אחר.

הפעלתו השוטפת של האתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

מדיניות הפרטיות

מאחר שרוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ ("רוש" או "אנו" או "אותנו" או "על ידנו") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שרוש מפעילה ומנהלת בכתובת https://foundationone.co.il/ ("האתר"), החליטה רוש לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר ("המדיניות").
מטרת המדיניות להסביר ולסקור מהם נוהגי רוש ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת רוש במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.
מדיניות הפרטיות מנוסחת מטעמי נוחות בלשון זכר אך היא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.
מדיניות זו הינה חלק מתקנון השימוש של האתר. כל ההגדרות והמונחים במדיניות זו יהיו כמשמעם בתקנון השימוש של האתר, אלא אם הוגדרו במפורש במסגרת מדיניות זו.

איסוף וקבלת מידע

מידע הנמסר ביוזמת המשתמש

השימוש באתר אינו מחייב הרשמה או מסירת כל מידע אישי או פרטי. אולם, בחלקים מסוימים ו/או בדפים מסוימים של האתר יכול שתידרש למסור מידע אישי. מדובר במידע שאתה מוסר ביודעין ובאופן עצמאי, כגון שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני או מידע מזהה אחר וכדומה ("מידע אישי"). אינך חייב למסור מידע אישי כאמור; עם זאת, מסירת פרטים שגויים ו/או אי מסירת פרטים, עלולים למנוע ממך את האפשרות לקבל שירותים ו/או תכנים מסוימים באתר ו/או לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

חלק מהמידע הנאסף במהלך שימושך באתר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר במהותו. בין היתר על השירותים בהם אתה משתמש באתר ועל אופן השימוש שאתה עושה בהם, למשל מידע או תכנים שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP), יומני שרתי רשת (Web Servers log), מערכת ההפעלה וכו'.

מאגר המידע

המידע האישי שתמסור יישמר במאגר מידע כדין של רוש ובאחריותה. אינך חייב על פי החוק למסור מידע כלשהו. אולם, בהעדר פרטים כאמור, יתכן ולא נוכל לספק באופן מלא ו/או חלקי שירותים מסוימים באתר.

שימוש במידע

במידע האישי שתמסור ובפרטים שרוש תאסוף כאמור במהלך השימוש באתר, ייעשה שימוש רק בהתאם למדיניות זו או על פי הוראות כל דין וזאת, בין היתר, למטרות הבאות:

 • כדי לאפשר למשתמשים להשתמש באתר ובתכנים השונים בו;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה, כדי ליצור שירותים ותכנים חדשים אשר תואמים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, וכן כדי לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים באתר. המידע שישמש את רוש לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית;
 • במידת הצורך, ליצירת קשר איתך. רוש עשויה לתעד את ההתקשרות איתך כאמור לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו;
 • כדי להתאים את התכנים שיוצגו לעיונך בעת השימוש באתר להעדפות ולתחומי התעניינות שלך;
 • לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך אישית;
 • לצורך תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים אחרים של רוש ו/או חברות קשורות לרוש, בין אם קיים ובין אם יוקם בעתיד;
 • כדי לעמוד בדרישות כל דין, וכדי לסייע לרשויות המוסמכות או כל גורם אחר, כאשר רוש מאמינה בתום לב כי היא נדרשת לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות זו או בתקנון השימוש באתר.

שיתוף והעברת מידע לצד שלישי

רוש לא תעביר ו/או תשתף לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע כזה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • רוש תהיה רשאית להעביר מידע אישי ומידע שנאסף על פעילותך באתר כאמור, לחברות אחרות בקבוצת רוש בישראל ו/או ברחבי העולם ו/או חברות אחרות אשר את שירותיהן אנו שוכרים על מנת לתת שירותים בשמנו ו/או עבורנו, ו/או על מנת לשפר את פעילות רוש לרבות מוצריה ושירותיה ו/או לסייע לרוש בהגנה על פעילותה ומניעת תרמית, ובלבד שחברות כאמור ישתמשו במידע כאמור רק על פי הוראות מדיניות זו. מובהר כי חברות אחרות כגון אלו עשויות להימצא באזורי שיפוט אחרים מחוץ לגבולות ישראל ובמקרים כאלה הנך מסכים להעברת ושמירת המידע כאמור כולל המידע האישי אודותיך מחוץ לגבולות ישראל בחברות כגון אלו;
 • רוש עשויה לספק מידע כאמור לגופים או חברות אחרות לצרכים סטטיסטים על מנת שיעבדו את המידע עבור רוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות זו. ככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי המידע שישמש את רוש לצורך כך יהיה מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית;
 • רוש עשויה לשתף במידע כאמור, לרבות המידע האישי אודותיך, חברות אחרות ו/או סוכנים ו/או יועצים ו/או ספקים, המבצעים תחזוקה טכנולוגית בין היתר לאתר, כדי לסייע לבצע צעדים עסקיים מסוגים שונים, כגון הענקת שירות ללקוחות, משלוח מידע שיווקי ללקוחות אודות מוצרינו, השירותים שלנו והצעות מיוחדות.
 • במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את המידע כאמור לצד שלישי ו/או במקרה בו קיימת חובה חוקית למסור את המידע כאמור;
 • במקרה בו רוש תסבור כי מסירת של מידע כאמור נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף או לרכוש שלך, או לגוף או לרכוש של צד שלישי כלשהו;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין רוש ו/או כל תאגיד או אדם מטעמה, ו/או בין צד שלישי לבין רוש ו/או מי מטעמה כאמור, שתחייב לדעת רוש חשיפת פרטייך;
 • במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי תקנון השימוש באתר או לחבל בכל דרך שהיא באתר ו/או בתכניו ו/או בשימוש הרגיל באתר;
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או פעולות הנחזות כמנוגדות לדין;
 • במקרה בו רוש תמכור או תארגן את פעילותה לרבות פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את הפעילות באתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש ו/או לכל תאגיד חדש פוטנציאלי כאמור (לרבות רוכשים פוטנציאלים של פעילות רוש או חלק ממנה) את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה.

שימוש ישיר על ידי צדדים שלישיים למטרות שיווק

רוש מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. רוש לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

Cookies

האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע, לצורכי הצגת מודעות ממוקדות / פרסומות מותאמות אישית המתבססות על ניתוח של הרגלי הגלישה שלך ועוד, וזאת בין אם דרך האתר או דרך אתרי אינטרנט חיצוניים או בכל דרך אחרת. יכול ומידע כאמור יימסר לצדדים שלישים לצרכים הנ"ל ובפרט לצורך הצגת מודעות ממוקדות / פרסומות מותאמות אישית. כאמור מידע זה אינו מזהה אותך אישית ואינו כולל פרטים אישים שנמסרו על ידך.
'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשמש אותך. קבצי ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. אולם, עליך לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש או שלא תוכל להשתמש באופן מלא בחלק מדפי האתר ו/או בחלק מהתכנים באתר.
פרטים נוספים על קבצי Cookies ניתן למצוא באתר: www.allaboutcookies.org
בנוסף לכך, רוש עשויה לעשות שימוש באתר באלו:

אותות רשת (Web beacons) – רוש תוכל לעשות שימוש בטכנולוגית אינטרנט נפוצה הקרויה "אות רשת" בעמודי אינטרנט או בהודעות דואר אלקטרוני מסוימים. אותות אלה מסייעים בניתוח יעילותם של אתרי אינטרנט על ידי מדידה, למשל, של מספר הגולשים לאתר מסוים, או ספירת הגולשים שהקליקו במרכיב מרכזי כזה או אחר של האתר.
יומני שרתי רשת/כתובות פרוטוקול אינטרנט – כתובת פרוטוקול אינטרנט היא מספר המוקצה למחשב שלך כל אימת שאתה מתחבר לרשת האינטרנט. כל מערך זיהוי המחשבים ברשת האינטרנט מנוהל על בסיס כתובות פרוטוקול אינטרנט, המאפשרות למחשבים ושרתים לזהות אלה את אלה ולתקשר ביניהם. רוש אוספת כתובות פרוטוקול אינטרנט כדי לנהל את מערכת עיבוד הנתונים שלה וכדי להעביר מידע נצבר לארגונים קשורים, שותפים עסקיים ו/או לספקים על מנת לבצע ניתוח אתרים כמו גם סקירות אודות ביצועיהם של אתרי אינטרנט שונים.
אותות רשת, עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות אינן מעניקות באופן אוטומטי מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי. טכנולוגיות מעקב אוטומטיות יוכלו לשמש אותנו, למשל, לאיסוף מידע נוסף בדבר השימוש אותו אתה עושה באתרי אינטרנט מסוימים ו/או בהודעות דואר אלקטרוניות אינטראקטיביות, במטרה לשפר את התועלת שאלה מביאים לך, רק אם אתה תמציא מרצונך החופשי מידע אישי אודותיך הניתן לזיהוי, למשל על ידי רישום או משלוח הודעות דואר אלקטרוני.
ניתוח ומעקב סטטיסטי אחר ביצועים – (Google Analytics) – רוש תהיה רשאית לעשות שימוש באתר בפונקצית "ניתוח גוגל"- שירות ניתוח ומעקב סטטיסטי מקוון המוצע על ידי חברת גוגל האמריקאית ("גוגל"). גוגל עושה שימוש ב'עוגיות' המהוות קבצי טקסט המושתלים במחשב שלך כדי לסייע לנתח באיזה אופן המשתמשים עושים שימוש באתר אינטרנט מסוים. המידע המיוצר על ידי 'עוגיה' זו בדבר הרגלי הגלישה שלך באתר מסוים (לרבות כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך) ישודר לגוגל וישמר על ידה על גבי שרתים. גוגל תעשה שימוש במידע זה כדי להעריך, כאמור, את מאפייני השימוש שלך באתר האינטרנט, לבצע דוחות אודות פעילות ברשת האינטרנט עבור מפעילי אתרים וכדי לספק מגוון שירותים הנוגעים לפעילות ברשת ולמאפייני השימוש בה. בנוסף לאמור לעיל, גוגל תהיה רשאית להעביר מידע זה הנאסף על ידה לצדדים שלישיים אם תידרש לעשות כן על פי חוק, או כאשר צד שלישי כלשהו יעבד את המידע מטעמה של גוגל. גוגל לא תקשר בין כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך לבין כל מידע אחר שיוחזק על ידה. אתה תוכל לסרב לאפשר לעוגיות אלה למלא את תפקידיהן על ידי הגדרה מתאימה של הדפדפן שלך, ועם זאת, כפי שצוין לעיל, יתכן כי אם תבחר לעשות כן תיפגע יכולתך לעשות שימוש מלא באתר אינטרנט זה. על ידי שימושך באתר האינטרנט אתה נותן את הסכמתך לתהליך עיבוד המידע אודותיך בגוגל באופן ולמטרות שצוינו לעיל.
מידע שאתה משתף באתרי צד ג 'או באמצעות שירותי מדיה חברתית
אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית שבהם תוכל לפרסם תגובות, סיפורים, ביקורות או מידע אחר שאינו בשליטת רוש. השימוש שלך באתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית אלה עשוי לגרום לאיסוף או שיתוף של מידע אודותיך על ידי אתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית אלה. רוש אינה אחראית לאבטחתם או לפרטיותם של כל מידע שנאסף על ידי אתרים אחרים או שירותים אחרים. מידע שנאסף על ידי צדדים שלישיים נשלט על ידי נוהלי הפרטיות שלהם. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות והגדרות הפרטיות באתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית איתם אתה מתקשר, כדי לוודא שאתה מבין את המידע העשוי לאסוף, לשמש ולהיות משותף על ידי אותם אתרי צד ג' ושירותי מדיה חברתית.

אבטחת מידע

רוש רואה באבטחת המידע ובהגנה מפני תקיפות סייבר נושא בעל חשיבות מרכזית ומשקיעה בו משאבים רבים, טכנולוגיים ואנושיים כאחד, תוך שימוש בשיטות הגנה מהמתקדמות בעולם. כל זאת על מנת לשמור על פרטיות וסודיות המידע של לקוחותינו.
כחלק ממחויבות זו, אנו אחראים על ביצוע מבדקי חסינות וסקרי אבטחת מידע על המערכות בשימושינו בכל עת וזאת במטרה להגן על מערך הדיגיטל בחברתינו ועל מנת למזער את סיכוני אבטחת המידע למינימום האפשרי.
רוש מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע כדי להגן על המשתמשים באתר בין היתר מפני גישה בלתי מורשית, שימוש לרעה, פרסום, אובדן או הרס. אולם, בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, רוש לא מתחייבת שהאתר ו/או שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בשימושך באתר הנך מבין ומסכים להגבלות אלה.
בכלל כך, הנך מבין ומסכים כי, באחריותך האישית לוודא כי המחשב בו אתה משתמש מובטח כראוי ומוגן מפני תוכנה זדונית, כגון סוסים טרויאניים, וירוסי מחשב ותוכניות תולעת שונות. אתה מודע לעובדה כי ללא קיום אמצעי ביטחון נאותים (כגון הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, תוכנת אנטי-וירוס מעודכנת, תוכנת חומת אש אישית והימנעות משימוש בתוכנות ממקור מפוקפק) קיים סיכון לכך כי המידע והנתונים יוכלו להתגלות לצדדים שלישיים בלתי מורשים.

אחסון ושמירת הנתונים

הנתונים האישיים שלך מאוחסנים בשרתי החברה. החברה שומרת את הנתונים למשך מערכת היחסים עם החברה ובאופן אחר כנדרש על פי החוק.

שינויים במדיניות הפרטיות

רוש תהיה רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו. כל שינוי כאמור יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר ובהתאם עליך לבדוק באופן תקופתי מהי המדיניות העדכנית.

הזכות לעיין במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע האישי שלו/שלה המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע האישי שלו/שלה ומצא כי אינו נכון, אינו שלם, אינו ברור או אינו מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע השגוי כאמור או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות לרוש בדוא"ל: israel.privacy@roche.com או באמצעות דואר רגיל: החרש 6, הוד השרון, 4524079.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע כאמור משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שונות

למניעת ספק יובהר כי באתר עשויים להופיע קישורים לדפי אינטרנט שלישיים. מדיניות זו אינה חלה על אתרי אינטרנט אלה, ואנו ממליצים כי תיצור עמם קשר ישיר בנוגע למידע באשר למדיניות הפרטיות הנהוגה בהם.
בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות זו יש לפנות לדוא"ל israel.privacy@roche.com או באמצעות דואר רגיל: החרש 6, הוד השרון, 4524079.

 

אודות רוש ישראל

רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ הוקמה כנציגות עצמאית בישראל בשנת 1999 ומהווה חלק מחטיבת התרופות של קבוצת רוש העולמית. החברה מתמקדת במחקר הקליני, השיווק והרגולציה בתחומי הסרטן, הראומטולוגיה והווירולוגיה.
החברה מונה כיום 130 עובדים. במשרדי החברה הנמצאים בהוד השרון נלקחו בחשבון שיקולי איכות סביבה וקיימות. רוש ישראל שואפת להביא תועלת משמעותית למטופלים, ולסייע בשיפור איכות חייהם.
רוש מובילה בשוק התרופות הישראלי בכלל ובתחום האחריות התאגידית בפרט. וזכתה זו הפעם השלישית ברציפות בדירוג הגבוה ביותר בדרוג מעלה.
פרויקט "רוש מושיטה יד" אותו מובילה רוש ישראל זה 13 שנה ברציפות, מייצג את חזון האחריות החברתית של רוש בישראל ואת המעורבות הקהילתית של עובדיה. מעבר לטיפול הרפואי מסייעת רוש לרווחת החולים ומקלה על התמודדותם עם מחלתם.
למידע נוסף אודות הפרוייקט אנא בקרו: http://www.roche-moshita-yad.co.il

למידע נוסף אודות רוש ישראל בקרו באתר: http://www.roche.co.il.

אודות רוש וחברת Foundation Medicine Inc

חברת רוש רכשה לאחרונה את חברת Foundation Medicine Inc.